Wardman图书馆

面包屑

2023年春季学期

一天 开放 关闭
周一 8 AM 11 PM *
周二 8 AM 11 PM *
周三 8 AM 11 PM *
周四 8 AM 11 PM *
星期五 8 AM 5 PM
周六 关闭  
周日 2 PM 11 PM *

 

*只适用于一楼. 开放时间从晚上9点到晚上11点,安静的学习.

所有凯时登录注册的赞助人必须使用他们的身份证才能进入大楼. 非凯时登录注册的赞助人现在不允许进入.

 

检索图书馆目录

 

搜索书籍,文章,和更多

 

搜索期刊

 

按教授或课程搜索储备

 

 

联系信息

邦妮·贝尔·沃德曼图书馆
Founders Hill路7031号
凯时登录,CA 90602
562.907.4247